بازار -وقتی در شبکه های اجتماعی مچرخید حتماً چشم تان به صفحات کسب و کار انترنتي میخوره.
از فروشگاه های آنلاین گرفته تا طراحی، گرافیک، رستوران و حتا کسب و کار های بازار کوچک.

این به این منظور است که دیگر کاروبار سنتی در حال منقرض شدن است.
بنابراین شما نیز کوشش کنید که کسب و کار تان را بارار آنلاین کنید، وقتی ویروس کرونا منتشر شد.

همگی دوکان های خود را بستن و در خانه ماندند.
از اینکه از پرداخت کرایه های دوکان شان خواب از چشمان شان پریده بود او بحث جداگانه است.
چیزی که تقاضای مردم بود او این بود که لاقل باید درآمد می‌داشتند و یا کسی می‌بود.

که از بیرون برای مان ضروریات خانه را می آورد. خب به هر صورت بگذریم.

څنګه کولی شو چې، د خپل ځانګړي سايټ برېښناليک چک کړو؟

شما که تجربه بسته شدن دوکان را دارید بشتابید بازار کار تان را بازار آنلاین کنید.
فکر نکنم که بد تان بیاید که پشت میز کامپیوتر بشینید و از ساجق گرفته تا موتر را فقط با چند کلیک.

در بارار آنلاین بفروشید.

پس اولین کسی که این کار را کرده نه لاقل دومیش باشید.

بازار آنلاین در افغانستان

موفق باشید.