امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    د سایټ لرل د سئو د قوانینو سره، دغه ټکي رعایت کړئ:

    د سئو قوانین – د سایټ محتوا مو په ډلو کې بسته بندي کړئ، ټول شیان په یوه پاڼه پیلېږي، تاسې کولی شئ چې د سایټ د برخو لپاره منطقی قوانین په کار واچوئ. تر کومه ځایه چې کولی شئ د سایټ جوړول په ساده توګه برابر کړئ، د ډېرو بستو او ډلو څخه ځان وساتئئ، ځکه د دې کار په کولو سره به تاسې د تکراري محتوا سره مخ شئ. له سایټ څخه په دوه طریقو نه ډېره ګټه وانه خلئ، د ډېرو سطحو جوړل په سایټ کې، د پلټنې د موترونو نه د مطالبو پټول، د سطحو کمول د دې سبب ګرځي چې سایټ مو ډېرو پاڼو ته لاس رسی پیدا کړي.  د سئو قوانین

    کوښښ وکړئ چې د سایټ بسته بندي کول مو مانا ولري، د بسته بندۍ پر وخت، د هغو له نومونو څخه ګټه واخلئ، چې مانا ولري او ستاسې د محصولاتو سره یو شان وي. د سئو د قوانینو په برابر د یو آر ال څخه ګټه واخلئ، یو آر ال کیدای شي چ ېد تیره خط وي، خو اندر لاین وړاندیز نه کوي. باید یو آر ال مو د غیر اړینو کلمو څخه خالي وي او د پوهیدو وړ وي.