امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    د سئو لپاره ډېر تعریفونه وړاندې شوي، امکان لري چې لومړنی او ساده یې دا وي: SEOنسخه د Search Engine Optimization مخفف ده، دا د دې په مانا ده چې سایټ د پلټنې موترونو لپاره برابرول یا ټاکل.

    زموږ موخه د سئو کار د پلټنې موترونو لپاره د سئو کارول نه دي بلکې زموږ موخه دا ده چې کارکوونکي راضي شي، ګوګل تل کوښښ کوي چې کارکوونکي د پایلو پلټنو څخه راضي کړي هغو سایټونو ته په لومړی کتار کې ځای ورکوي چې د هغوی محتوا کارکوونکو ته د منلو وړ وي، نو موږ ویلی شو چې د SEOپه کارولو سره د پلټنې پروګرام ښه په کار واچوو او کارکوونکو ته ښې پایلې په لاس ورشي.

    د سئو لپاره ډېر

    د کار په بریالي کولو کې موږ باید د کارکوونکي رضایت ته ارزښت ورکړو، د کارکوونکي رضایت ستاسې د محتوا پورې اړه لری، د کارکوونکي پر رضایت باندې، ادبیات، د محتوا کیفیت، د محتوا د وړاندې کولو طریقه، د سایټ سرعت، په موبایل کې ښودل او د کارکوونکو پوښتنو ته ځواب ویل اغېزه کوي.