امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    ولې د سئو زده کړه د هر کار لپاره ښه ده؟

    د سئو ځانګړنې ـ  په سئو کې د بریالیتوب لپاره باید ځينې تکنیکونه او د دوی سره برابر استاندرونه وپېژنو. په اوس وخت کې ډېر شرکتونه شته دې چې د سئو د زده کړې په وخت کې ښه فعالیت وکړي، تر څو د پایلو په پلټنه کې لوړ مقام وګټي،  د سایټ د برون سپارلو کار ښه دی که غلط؟ هم ښه دی او هم بد. مخکې له تصمیم نیولونه دغه ټکي په پام کې ونیسئ:

    د سایټ سئو آسنانه نه ده.     

    د سئو ځانګړنې

    د انټرنټ په نړۍ کې د کار کولو ځای او کلدي کلمو کارول ارزښتمن او ستونزمن کار دی. د ورځو په تېریدو سره د سئو بیه لوړېږي، په ډېرو پروژو کې د سایټ د بریالیتوب تله نه شو کولی چې وښیو، دغه هزینه د لوړ ریسک سره نه شو کولی پرداخت کړو، ځکه د شخص او شرکت فعالیتونو پایله په نظر کې ونیسي.