امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    د یو سایټ لپاره د دامنې د ټاکنې وروسته د پلتفرم او هاست ټاکنه ده، نه غواړم چې دلته په دې بحث وکړم، کله چې مو خپله ټاکنه ترسره کړه، نو په هماغه پلتفرم باندې باوري شئ او خپله فعالیت پیل کړئ. نن ورځ په نړۍ کې ۵۹ سلنه سایټونه د ورډ پرېس پلتفرم څخه ګټه اخلي، دا پلتفرم د یو وېب سایټ لپاره ډېرې ځانګړنې لري چې کله یې جوړوي، له دې څخه ګټه اخیستل اسانه دي، د څو ترفند په کارولو سره کولی شئ چې غوره کړئ.

    د ستاسې د سایټ جوړول ډېر اړین دي، د یو سايټ ساده جوړول د دې موجب ګرځي چې د پلټنې موترونه او کارکوونکي په اسانۍ سره سایټ ته ولېږدوي، دا ځانګړنه سئو ته امتیاز ورکوي او سایټ ته ډېر پیرونکو راغاړي.