امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

  دا خو ښکاره خبره ده چې لومړی قدم د ډومین ټاکنه ده، د ډومین ټاکنې پر وخت لاندې ټکو ته پام وکړئ؛

  داسې ډومین وټاکئ چې د یادولو وړ وي او په هغې کې لیکنه اسانه وي، په ډومن ټاکنه کې له څو ټکو څخه ځان وساتئ، په ډومین کې د دوه کلمو شتون دی.

  د تیرې خط کارول او بېلولو څخه ځان وساتئ په ډومین کې، که هر څومره مجبور شولی نو بیا هم یو خط وکاروئ.

  دامنې د کلیدي کلمو او یو شان سرلیکونو څخه بل امتیاز نه لري، پخوا چې به چا د seotutorial. Comدامنې نوم لره نو د پایلو پلټنو که ډېر ښه امتیازونه لاس ته راوړي، دا فاکتورونه نور نه شته دې.

  د دامنې پسوند اهمیت نه لري، یو سایټ بې له دامنې کولی شي چې ښه رتبه واخلي، د ښو دامنو پسوندونه دا دي com,netاو org. که چېرته تاسې له دې پسوندونو څخه یو ونه ټاکه نو کولی شئ چې نور وټاکئ.

  خاص دامنې غوره دي، دا ښه کار دی چې تاسې په سایټ کې د ټاکنې دامنې څخه کار واخلئ او کنترول یې کړئ، په ځای د دې چې د دامنې د پلترم څخه ګټه واخلئ، د mydomain.comدامنه له mydomain.wordpress.com,mydomain.medium.com .comدامنو څخه غوره ده.