امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    د سپینې خولۍ سئو یواځینۍ لاره ده زموږ پر مخکې، د پلټنې موترونه هغه الګوریتمونه دي، چې زر تکنیکونه پېژني او د سایټونو خطونه د جریمې سره مخ کوي. په انټرنټ کې چې هر څه ویل کېږي په هغوی باور مه کوئ، هغه دستورالعملونه، چې د پایلو لاس ته راوړل په جدیت سره انجاموي. سئو د ښو پایلو لاس ته راوړلو لپاره وخت ته اړتیا لري، کله چې خپله مخې ته ورسیده نو بیا فخر کوی چې ښه کار یې کړی دی.