امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    په سایټ کې د ډېرو شیانو خپرول د سئو لپاره خطر نه پېښوي؟

    په سایټ کې د ډېرو شیانو خپول د سئو لپاره خطر نه پېښوي؟ دا خبره به نن وڅېړو، موږ پر ډول ډول پءوژو کار کوو، موږ غواړو چې په یوې پروژه کې د URLشمېرې له ۶۰۰.۰۰۰څخه ۹۰۰.۰۰۰ته لوړ کړو. زه د دې په فکر کې ی که چېرته که چېرته په یو وخت کې دا پاڼې نش کړم نو د پلټنې موترونه به زما سایټ ته د اسپم فکر وکړي او جریمه به یې کړي.

    دا خطر ناک کار دی چې د URLشمېرې په یو وخت کې نشر کړو؟ د دې پوښتنې ځواب هم نه دی او هم هو. د ۳۰۰.۰۰۰URLپه زیاتلو سره کومه جریمه نه شته دې، هغه قانون چې تاسې ته په سایټ کې د URLشمېرو زیاتولو اجازه درکوي، په یو وخت کې د دومره URLزیاتول امکان د دې لري چې داسې پېښې رامنځته کړي چې تاسې په فکر کې هېڅ نه وي ګرځيدلې، له دې وروسته چې زه څه لیکم دا مې د خپله د تخصص او سئو پېژندنې تجربې له وجې دي، ما څو کاله د پلټنې موترونو په باره کې څېړنه کړې ده.