توضیحات

عادي

افغانۍ12,000یوکال لباره
 • SSL = 500AF
 • 3GB هاسټ
 • 1000افغانۍ com.
 • 1000افغانۍ net.
 • 30,000افغانۍ AF.
 • 1,800افغانۍ biz.

ځانګړې

افغانۍ15,000یوکال لپاره
 • SSL = 500AF
 • 3GB هاسټ
 • 1000افغانۍ com.
 • 1000افغانۍ net.
 • 30,000افغانۍ AF.
 • 1,800افغانۍ biz.