امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    د سئو زده کړه

    د سئو زده کړه د سایټونو او شرکتونو د مدیرانو د پرختګ لپاره ډېره اغېزمنه ګوزینه ده، باید د دې لپاره ډېره هڅه وکړي تر څو پرې پوه شي.

    سئو یواځې د سایټونو پېژندل یا تازه کول ګوګل ته نه وايي، په دې کې د پلټنې موترونه ټول شامل دي، په ایران کې د پلټنې د موترونو څخه ډېره د ګوګل څخه ګټه اخیستل کېږي، نو زموږ ډېر ټینګار باید د ګوګل لپاره د سئو په اړینو ټکو وي. که په ساده ډول ووایم: سئو هغه علم دی چې د هغې په واسطه یو سایټ په ګوګل کې د پایلو په پلټنه کې د موترونو په واسطه ښودل کېږي او د څارګرو شمېر یې ډېرېږي، په دې علم کې ډېر تکنیکونه شته دې، چې د بهرنۍ او کورنۍ سئو د تمرین کولو لپاره د یو سایټ اړتیا پېښېږي.