وارث خان هوتک
وارث خان هوتکآزاد خبریال
د خبرونو نشروونکي
ځلانیوز
ځلانیوزخبرګزاري
د خبرونو نشروونکي
عبید لوجیستیک
عبید لوجیستیکشرکت باربری
انتقال بار به افغانستان
ډاکټر عمر زاخیلوال
ډاکټر عمر زاخیلوالسیاسي څېره
د مالیې پخوانی وزیر