څنګه کولی شو چې، د خپل ځانګړي سايټ برېښناليک چک کړو؟

2021-03-12T18:38:13+04:30

کمپيوټر يا موبايل کې بروزر پرانيزئ. خپل سايټ پته وليکئ او په آخر کې دو ټکي (:) 2096 ورزيات کړئ. د بېلګې په توګه mywebsite.com:2096 انټر کړئ تر څو وېب مېل پاڼه تاسو ته ښکاره شي. خپل برېښناليک او شفر دننه کړي. بیا وروسته hordi باندې کليک کړئ ترڅو بشپړ متن