امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    څه وخت موږ د سایټ سئو پر غاړه اخیستلی شو؟

    د دې پوښتنې ځواب یو څه ستونزمن دی، په سئو کې بریالیتوب مستقیمآ د کلمو د تللو سره اړیکه لري، که چېرته ستاسې پزروژه پېچلې نه وي نو تاسې کولی شئ چې د سئو په زده کولو سره هغه په اسانۍ ره مخته یوسئ، که چېرته ستاسې پروژه لویه وي نو تاسې باید په دې برخه کې متخصص کس وګمارئ چې هغه د دې اړوند ښه پوه ولري، د داسې کسانو شتون ډېر کم دی، که ستاسې سره مرسته کوي نو دا به ډېر غټ کار انجاموي.

    په ځينو پروژو کې یو کس کار نه شي کولی، ځکه په سئو کې بریالیتوب ډېرو او په کار پوه متخصصینو ته اړتیا لري، د یوې ښې سئو لپاره یو په کار پوه ټېم ته اړتیا لیدل کېږي، که چېرته متخصصینو کسانو نه مو مرسته وغوښتل که هغوکار درسره کولو نو تاسې یې باید تر څنګ یاستئ.